پايان نامه‌هاي دفاع شده
نمايش ۱۰۰ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۹/۹/۱۱ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محسن نظري
طراحي مدل استراتژي همكاري رقابتي در بنگاه هاي خدمات فني و مهندسي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۶۰۱۲
۹۹/۸/۲۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر سيد مهدي حكيمي
دکتر امير خانلري
ارائه مدل تاثير گذاري بر قصد ورفتار صرفه جويانه مشتركان برق خانگي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
بهمن مصطفي طهراني ۱۵۰۲۹۶۰۶۵
۹۹/۸/۲۴ دکتر علي نمكي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جنسيت در رفتار سرمايه گذاران فردي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدارين روستايي ۱۵۰۲۹۷۱۹۵
۹۹/۸/۱۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حسن دانايي فرد
فهم پديده رهبري پيچيدگي در سازمان اجتماعي آموزشي
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
زهرا وفايي ۱۵۰۲۹۲۴۱۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر ابوالحسن امين مقدسي
دکتر محمدعلي آذرشب
دکتر مسعود فكري
بررسي تطبيقي عوامل هويت ساز درشعر معاصر عربي وفارسي با تكيه بر اشعار محمد رضا الشبيبي وملك الشعراء بهار
زبان و ادبيات عرب - دکتري
تغريد زعيميان ۱۵۰۳۹۴۰۱۶
۹۹/۷/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر روح اله هادي
دکتر محمدباقر نجفي
تبيين ظرفيت هاي زبان و ادبيات فارسي در راستاي توسعه ي اقتصادي -فرهنگي در عصر دانش بنيان.
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مريم رحماني ۱۵۰۳۹۴۰۱۳
۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا دهقان نيري
دکتر احسان شاه قاسمي
مطالعه ي تطبيقي عنصر اعتماد در شبكه خبر صدا و سيما با شبكه خبري بي بي سي فارسي
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
آرزو اصلاحي ۱۵۰۲۹۶۱۲۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر مهدي تيموري تشخيص حضور برست هاي چندمدولاسيوني در سيستم هاي مخابراتي بيسيم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
سيدمبين حسيني ۱۵۰۴۹۶۰۹۱
۹۹/۷/۳۰ دکتر مهري بهار
دکتر علي اصغر سعيدي
نقش شبكه هاي مجازي در ايجاد فرصت هاي شغلي زنانه( جامعه مورد مطالعه: زنان )
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
بيتا كاشاني ۱۵۰۲۹۶۶۷۱
۹۹/۷/۳۰ دکتر اشكان رضواني نراقي احياء رودكنار باليقلي چاي شهر اردبيل با رويكرد اكولوژيك
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
پرينا جاهد ۱۵۰۵۹۷۰۲۰
۹۹/۷/۳۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر فرشته امين
«بررسي تأثير مهارت‌هاي ارتباطي بر عملكرد شغلي با ميانجي گري توانمندسازي روان‌شناختي (مورد مطالعه: كاركنان بانك ملي ايران)»
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد قرباني ۱۵۰۲۹۶۶۵۵
۹۹/۷/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
سطح دينداري جامعه محلي و مديريت سود: نقش ريسك گريزي مديران
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهدي خداكرمي ۱۵۰۲۹۷۱۵۷
۹۹/۷/۳۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمد صفري
دکتر آيدين سلام زاده
طراحي مدلي براي ارزيابي مديريت منابع انساني بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ در كسب وكارهاي نوپا
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
شكوفه رحيمي ۱۵۰۲۹۷۱۸۲
۹۹/۷/۳۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تعيين معيارهاي انتخاب مربيان بدنسازي و پرورش اندام
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
مهدي شريفي ۱۵۰۲۹۷۲۲۰
۹۹/۷/۳۰ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر فاطمه شب خيز
تاثيرتمرينات مقاومتي و fly wheel بر شاخص هاي امادگي جسماني و تركيب بدن زنان داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
آزاده پوراخلاقي ۱۵۰۲۹۶۲۳۵
۹۹/۷/۳۰ دکتر طاهر عليزاده
دکتر عليرضا شاكري
سنتز پليمر هاي قالب دار شده يوني براي گونه شناسي، اندازه گيري و حذف برخي فلزات سنگين مانند يون قلع
شيمي كاربردي - دکتري
امير شفيعي كيسمي ۱۵۰۱۹۳۰۰۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي توسعه‌هاي جديد شهري جهت ارتقاء تحرك‌پذيري سالمندان(مطالعه موردي محله افسريه تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز دشتي رحمت آبادي ۱۵۰۵۹۶۰۵۹
۹۹/۷/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي طراحي شهري در سكونتگاه هاي غيررسمي با رويكرد طب سوزني شهري نمونه موردي محله سورو در بندرعباس
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سلماز جعفري ساماني ۱۵۰۵۹۶۰۳۹
۹۹/۷/۳۰ دکتر سيدمهدي گنجياني تحليل و ارزيابي رشد آسيب به كمك روش برهم نگاري تصاوير ديجيتالي(دي آي سي)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
فراز حضي نيا ۱۵۰۴۹۶۰۹۶
۹۹/۷/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر هاني اربابي
دکتر محمدعلي هاتفي
«طراحي مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه براي مگا پروژه هاي صنعت پتروشيمي»
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
عبدالكريم پهلواني ۱۵۰۲۹۲۸۴۲
۹۹/۷/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني احيا فضاهاي غير فعال محله نازي آباد تهران با تاكيد بر پيوستگي منظر شهري
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مريم سالكي ۱۵۰۴۹۶۱۴۵
۹۹/۷/۲۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر الهام شيرزاد عراقي
تأثيرخستگي بر پارامترهاي منتخب كينتيكي وكينماتيك راه‌رفتن درافراد داراي كف پاي صاف منعطف و طبيعي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
ابراهيم درتاج ۱۵۰۲۹۳۰۲۲
۹۹/۷/۲۹ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
دکتر رضا مظاهري
دکتر پريسا پورنعمتي
بررسي ومقايسه تغييرات ECG فوتباليست هاي نخبه به منظور غربالگري قلبي-عروقي براي مقايسه شاخص هاي مرتبط با مرگ ناگهاني قلبي در زنان و مردان
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
نعيمه هاشمي ۱۵۰۲۹۵۳۶۶
۹۹/۷/۲۹ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر احمد به پژوه
طراحي مبلمان فضاي آموزشي براي كودكان با اختلال بيش فعالي مبتني بر رويكرد نظريه فعاليت
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ساناز حسن نژاد ۱۵۰۵۹۶۰۴۹
۹۹/۷/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
بررسي اثر كيفيت نهادها و رانت نفتي بر مصرف انرژي هاي تجديد پذير در كشورهاي درحال‌توسعه
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
محمدرضا حداد ۱۵۰۲۹۵۴۳۴
۹۹/۷/۲۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي مجموعه‌كيف با استفاده از مواد طبيعي مبتني بر رويكرد نوآوري اجتماعي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
غزاله باقري ۱۵۰۵۹۷۰۱۲
۹۹/۷/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر روح اله قاسمي
ارزيابي عملكرد پايداري زنجيره تامين سرد صنعت پخش دارو با رويكرد BSC و DEA (مورد مطالعه:شركت پخش البرز)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
مريم مهدوي ۱۵۰۲۹۷۳۶۳
۹۹/۷/۲۹ دکتر فرزانه شميراني سنتز و كاربرد هاي جاذب هاي نانو كامپوزيتي مگنتيت- پليمر
شيمي كاربردي - دکتري
فاطمه شيركوند ۱۵۰۱۹۲۰۰۵
۹۹/۷/۲۹ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تأثير بلوغ ديجيتال بر تاب آوري كسب وكارهاي كوچك و متوسط د ر همه گيري كوويد- 19 (مورد مطالعه موسسات آموزشي و پژوهشي تهران)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
علي ذوالفقاريان ۱۵۰۲۹۶۳۹۴
۹۹/۷/۲۹ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
طراحي روشنايي تعاملي فضاي داخلي براي ارتقا تجربه زندگي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ارغوان زارعي ۱۵۰۵۹۶۰۶۹
۹۹/۷/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر كامبيز طالبي
شناسايي و تحليل عوامل ديركرد خروج كسب و كار از مرحله نوپا(start-up) به ورود به مرحله مقياس پذيري(scale-up)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
عليرضا مظفر ۱۵۰۲۹۶۷۶۱
۹۹/۷/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير انطباق پذيري قيمت، سازگاري و نوآوري صادراتي بر مزيت رقابتي با نقش تعديل گري شدت رقابت (مطالعه موردي: شركت هاي صادراتي استان تهران)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
داود خطيبي ۱۵۰۲۹۶۳۶۰
۹۹/۷/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر محمود موسوي مشهدي
بررسي و تحليل عمر مخزن كروي جدار ضخيم FG با ترك محيطي با استفاده از روش اجزاي محدود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سيدعلي نوربخش جعفري ۱۵۰۴۹۶۳۰۶
۹۹/۷/۲۸ دکتر كاوه مهراني بررسي پذيرش استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
رژين كاظميان ۱۵۰۲۹۶۶۷۷
۹۹/۷/۲۸ دکتر محسن مهرآرا واكنش متقاضيان طلا وسكه به نوسانات قيمت آنها بعد از شوك ارزي سال 97
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
امير شاپوري ۱۵۰۲۹۶۴۸۲
۹۹/۷/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
شناسايي، تبيين و اندازه گيري مولفه هاي شفافيت مالي بانكها ( مورد مطالعه پست بانك ايران )
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
كلارا مقربيان فرد ۱۵۰۲۹۶۷۶۹
۹۹/۷/۲۸ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
بررسي رابطه ميان مسئوليت‌پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با نقش تعديلي عدم شفافيت در گزارشگري مالي
حسابداري - کارشناسي ارشد
دانيال زارع سيان ۱۵۰۲۹۶۴۳۸
۹۹/۷/۲۸ دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر تقي آزاد ارمكي
بررسي تجربي سنخ هاي كلان جامعه ايران در دو دهه گذشته
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
الياس زبردست ناوه نورالعرشي ۱۵۰۲۹۷۱۹۹
۹۹/۷/۲۸ دکتر امير ساعد وكيل همه پرسي استقلال در حقوق بين الملل: مطالعه موردي همه پرسي اقليم كردستان عراق
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
ميران رستم ۱۵۰۳۹۷۱۷۷
۹۹/۷/۲۸ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
مقايسه‌ي تأثير شدت‌هاي مختلف فعاليت هاي ورزشي مقاومتي برفشار خون و افت فشار‎‎‎خون در زنان سالم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
زينب توسل پناهي ۱۵۰۲۹۷۱۲۰
۹۹/۷/۲۸ دکتر احمد توسلي سنتز و بكارگيري گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با آمين در بهبود عملكرد محلول آبي متيل دي اتانول آمين در جذب دي اكسيد كربن
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
آناهيتا لشگري نژاد ۱۵۰۱۹۶۰۵۸
۹۹/۷/۲۷ دکتر مجيد شفيع پور
دکتر فاطه دلير
مدل‌سازي و مقايسه ردپاي كربن در موتور سيكلت‌هاي الكتريكي و بنزيني بر اساس آناليز چرخه عمر‌‌‌
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
عليرضا معقولي ۱۵۰۴۹۶۲۷۰
۹۹/۷/۲۷ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر سيدحامد وارث
كاربست بازاريابي اجتماعي در توسعه فعاليت هاي بنيادهاي خيريه
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي عظيمي حسني ۱۵۰۲۹۷۲۶۱
۹۹/۷/۲۷ دکتر مجتبي اميري
دکتر حسين صفري
دکتر محمد خوش چهره جمالي
ارائه مدل اجراي خط مشي مي در فرآيند خط مشي گذاري عمومي( رفاه و تأمين اجتماعي)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
فاطمه رحيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۹۳۵
۹۹/۷/۲۳ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
اثر حضور تاييدكنندگان برند در تبليغات چاپي روي نگرش مشتريان: مطالعه‌اي حوزه در گردشگري
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مليكا نصير ۱۵۰۲۹۷۳۶۹
۹۹/۷/۲۳ دکتر نرگس ايماني پور
دکتر سيدرضا حجازي
شناسايي عوامل موثر بر تصميم گيري اخلاقي در كسب و كارها
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
امير علي بنايي ۱۵۰۲۹۵۱۸۳
۹۹/۷/۲۱ دکتر عليرضا رياسي تاثير ايجاد شيار مارپيچي بر روي مخروطي چرخ توربين فرانسيس-۹۹ بر الگوي جريان در لوله مكش: مطالعه عددي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي محمدي اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۲۵۳
۹۹/۷/۲۱ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر سيد ضياء هاشمي
نقش تحصيلات عالي زنان در كاهش نابرابري در اشتغال
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
زهرا شفيعي نيستانك ۱۵۰۲۹۶۴۹۵
۹۹/۷/۲۱ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر مهرداد استيري
به‌كارگيري تكنيك‌هاي داده‌كاوي در فروش متقاطع محصولات بيمه‌اي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
اميرحسين جباري ۱۵۰۲۹۶۲۷۰
۹۹/۷/۲۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق اشخاص ثالث در وقايع هوايي از منظر حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
طه پوستين دوز ۱۵۰۳۹۲۳۷۷
۹۹/۷/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه مدل تجاري سازي ايده فروش الكترونيك مورد مطالعه فروشگاههاي اينترنتي تهران
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
صدف پورحسيني ۱۵۰۲۹۲۸۴۱
۹۹/۷/۲۰ دکتر مهرداد استيري بررسي تاثير برنامه هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني (مطالعه موردي : كاركنان بانك تجارت)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سولماز متقي ۱۵۰۲۹۷۳۲۷
۹۹/۷/۱۹ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر احمد مومني راد
ماهيت و آثار حقوقي بازگشت آني تحريم ها بر قرارداد هاي نفتي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
علي اكبري ۱۵۰۳۹۶۰۶۸
۹۹/۷/۱۹ دکتر مجيد بغدادي بكارگيري سيكل كالينا جهت بازيافت حرارت اتلافي در صنعت توليد آهن به روش احياي مستقيم
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
علي محمد پيله ورلنگرودي ۱۵۰۴۹۷۰۵۴
۹۹/۷/۱۵ دکتر عليرضا عيني فر طراحي اقامتگاه براي زنان و كودكان قرباني خشونت خانگي با رويكرد روانشناسي محيط(تكيه بر روشهاي عملي براي حفظ استقلال و افزايش اميد در قربانيان)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
اليكا طوسي ۱۵۰۵۹۷۰۴۴
۹۹/۷/۱۴ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه چارچوب تصميم‌گيري در رابطه بين بنگاه و مصرف‌كننده بر اساس خلق ارزش مشترك (درصنعت لوازم خانگي تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميرحسين كاظم الماسي ۱۵۰۲۹۶۶۷۳
۹۹/۷/۱۳ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر علي اصغر رواسي
بررسي ۱۲ هفته تمرين تناوبي پرشدت بر مقادير MURF۱ و FOXO۱ در رت هاي نر سالمند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
ليلا فراهاني ۱۵۰۲۹۶۶۲۱
۹۹/۷/۱۲ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اكبر فرهنگي
طراحي و تبيين مدل فرهنگ نيروي فروش در صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: بانك ملت)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
مجتبي بهرامي ۱۵۰۲۹۲۸۷۲
۹۹/۷/۱۲ دکتر مسعود فكري
دکتر سعداله همايوني
دکتر عبدالحسين فقهي
تحليل محتواي كتاب «عربي زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومي) براساس برنامه درسي و رويكرد ارتباطي آموزش زبان
زبان و ادبيات عرب - دکتري
اعظم خواجه تاج يزدي ۱۵۰۳۹۴۰۱۰
۹۹/۷/۱۲ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
واكاوي تاثير اعتبار پيام بر اعتماد مصرف كننده در رسانه هاي اجتماعي: با رويكرد اينفلوئنسر ماركتينگ
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
شهريار افشارها ۱۵۰۲۹۶۱۳۵
۹۹/۷/۹ دکتر سعيد خاقاني معماري دست ورز؛ طراحي مركز آموزش فني حرفه اي در سايت كارخانجات شيشه ايران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فربد حميديان ۱۵۰۵۹۵۰۵۳
۹۹/۷/۸ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ترس از صميميت و اهمال كاري با مشكلات جنسي: مقايسه قدرت پيش بيني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شكيباالسادات طباطبائي ۱۵۰۲۹۶۵۴۱
۹۹/۷/۷ دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
دکتر هومن مينونژاد
بررسي اثر و ماندگاري شش هفته تمرينات تخته تعادلي بر روي عملكرد و كنترل پاسچر دختران ورزشكار داراي بي ثباتي مزمن مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ترگل خدابخشي ۱۵۰۲۹۷۱۵۴
۹۹/۷/۲ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ايرج حسيني صدرآبادي
بررسي مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي با تاكيد بر نقش رساله
حقوق عمومي - دکتري
عيسي دانشپوربخشايش ۱۵۰۳۹۳۲۲۸
۹۹/۷/۲ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
طراحي فرايند توسعه محصول درصنعت داروسازي موردمطالعه شركت ايران دارو
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
پريان كريمي ۱۵۰۲۹۶۶۸۹
۹۹/۶/۳۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
دکتر مهدي پيري
بررسي موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري ايران در زمينه جبران خسارت
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
علي شهبازيان ۱۵۰۳۹۵۱۴۷
۹۹/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري سن شركت ، ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه
حسابداري - کارشناسي ارشد
نويد كازروني ۱۵۰۲۹۶۶۶۹
۹۹/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي شاخص‌هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
حسين محتشمي امند ۱۵۰۲۹۷۳۳۲
۹۹/۶/۳۱ دکتر احمد نوحه گر شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر خود سوزي جنگل ها (مورد مطالعه جنگل هاي ارسباران)
مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ - کارشناسي ارشد
حميد نقاشي ۱۵۰۴۹۵۳۴۱
۹۹/۶/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر عباسعلي رستگار
دکتر فرشته امين
توسعه مدل جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سعيد رئوفي ۱۵۰۲۹۲۹۳۴
۹۹/۶/۳۰ دکتر مهدي پيري
دکتر ساسان صيرفي
آثار حقوقي الحقاق ايران به كنواسيون۱۹۹۷آبراههاي بين المللي و كنواسيون ۱۹۹۲ حقوق آب بر توافقنامه هاي آبي موجود فيمابين دولت ايران و دولت هاي همسايهاي موجود
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
علي كريمي دوزجي ۱۵۰۳۹۶۲۸۲
۹۹/۶/۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني بهينه سازي فرايند اصطكاكي اغتشاشي ساخت كامپوزيت هاي PEEK تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
شايان بازرگاني ۱۵۰۴۹۵۰۲۰
۹۹/۶/۳۰ دکتر كامبيز طالبي
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
تأثير به‌كارگيري نوآوري باز بر توسعه محصول (خدمات) جديد در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs) در صنايع غذايي استان تهران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ارمغان سادات عبداللهي دمنه ۱۵۰۲۹۶۵۶۴
۹۹/۶/۲۹ دکتر بابك اميدوار مدلسازي و تحليل مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني با استفاده از روش سطح پاسخ
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سياوش حسامي ۱۵۰۴۹۶۰۸۸
۹۹/۶/۲۹ دکتر احسان احمدي نقش طراحي شهري در ميزان و كيفيت حضور زنان در فضاهاي شهري(مطالعه موردي:محله فاطمي تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز لطفي ۱۵۰۵۹۶۱۱۰
۹۹/۶/۲۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سوسن پورصنعتي
تئوري‌هاي فلسفي جان لاك در پاملا ١، پاملا ٢ آثار ساموئل ريچاردسون و رابينسون كروزوئه اثر دانيل دفو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
شاهد ولدبيگي ۱۵۰۳۹۶۳۳۵
۹۹/۶/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر كمال سخدري
شناسايي تاثير پويايي هاي محيطي، قابليت هاي مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت با توجه به نقش ميانجي دو سو تواني نواوري
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمدعلي نواب ۱۵۰۲۹۵۵۷۵
۹۹/۶/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت ‌بندي عوامل موثر بر موفقيت يك بازيگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
كامو ابراهيمي ۱۵۰۲۹۶۰۸۸
۹۹/۶/۲۶ دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر معصومه شجاعي
تأثير يادگيري پنهان و آشكار بر دقت و كينماتيك پرتاب دارت
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
ناتالي گدايلو ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۵
۹۹/۶/۲۶ دکتر مجتبي اميري
دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي فرهي
ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
بهمن غلامي ۱۵۰۲۹۵۳۴۵
۹۹/۶/۲۶ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر مريم سلطان بياد
از نمايش مايمتيك به روايت دايجتيك: خوانش انتقادي از نخستين ترجمه هاي فارسي از نمايشنامه هاي شكسپير در ايران
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
مهسا معنوي ۱۵۰۳۹۵۱۶۳
۹۹/۶/۲۶ دکتر ايوب محمديان
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت بندي كاربرد هاي اينترنت اشياء در سيستم حمل و‌ نقل شهري در ايران (مورد مطالعه: شهر تهران)
مديريت كسب و كار گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
مهسا خراساني ۱۵۰۲۹۷۱۵۹
۹۹/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي بررسي تحليلي آزادي كسب و كار و محدوديت هاي حقوقي آن در ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي بهرامي ۱۵۰۳۹۶۰۹۱
۹۹/۶/۲۴ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر هوشنگ نايبي
يك مطالعه كيفي در باب برداشت مطلعين از ادراك شهرنشينان از ريسك هاي محيطي شهر تهران
جامعه شناسي - دکتري
حميد رزاقي ۱۵۰۲۹۳۰۲۴
۹۹/۶/۲۴ دکتر قادر فرجي بررسي تاثير حالت تنش در پرس پودر فلزي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
بهزاد احمدي كاكاوندي ۱۵۰۴۹۶۰۲۲
۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
بازنگري شخصيت‌هاي آلوده‌انگاشته در نمايشنامه‌هاي منتخب مارتين مك‌دانا
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرنيان شهبازيان ۱۵۰۳۹۷۱۰۷
۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
تحليل فمينيستي روان شناختي شخصيت هاي زنان قرباني در رمان هاي "دختر گمشده" و "اجسام تيز" گيليان فلين
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرديس رضاپور ۱۵۰۳۹۷۰۸۷
۹۹/۶/۲۲ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر فرهاد ايرانپور
وحدت يا تعدد نظام حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
فرشاد قاسمي ۱۵۰۳۹۶۲۶۳
۹۹/۶/۱۹ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ميرمحمد علوي نيكجه
تهيه وبررسي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي اپوكسي/ آكريلاتي پايه آبي تقويت شده با نانوذرات گرافن عاملدار شده
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مهدي اماني ۱۵۰۱۹۳۰۰۲
۹۹/۶/۱۹ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر علي محقر
دکتر نسترن دسترنج
تبيين مدل مفهومي گذار فناورانه از مرحله همپايي به پساهمپايي (مورد مطالعاتي: شركت توربوكمپرسور نفت)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
منيره كاشي ها ۱۵۰۲۹۲۴۰۰
۹۹/۶/۱۹ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي عوامل كليدي موثر بر انتخاب بازار هدف و صادرات گاز طبيعي مايع و نفتا
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
اميراحسان بايندريان ۱۵۰۲۹۶۱۸۸
۹۹/۶/۱۸ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي و كسب و كار بر عملكرد شركت از طريق نقش ميانجي سياست هاي مديريت منابع انساني(مورد مطالعه:شركت گلرنگ)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد پشام ۱۵۰۲۹۵۰۴۹
۹۹/۶/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني(ره)، مشهور فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي در مورد ديه منافع حواس پنجگانه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مريم مظفري ۱۵۰۳۹۵۲۹۶
۹۹/۶/۱۷ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
تاثير كنوانسيون مبارزه با فساد(۲۰۰۳) بر امنيت انساني
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
ايمان ميرزازاده ۱۵۰۳۹۳۰۳۲
۹۹/۶/۱۷ دکتر محسن برهاني بررسي تطبيقي افترا و نشراكاذيب در نظام كيفري ايران و انگلستان
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
پارسا فرخوي ۱۵۰۳۹۴۴۵۱
۹۹/۶/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا عيوضلو
تعيين رابطه ميان همزماني قيمت سهام و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدكاظم احسانيان سرخي ۱۵۰۲۹۶۰۹۴
۹۹/۶/۱۰ دکتر بابك ضياء
دکتر كمال سخدري
شناسايي عوامل موثر بر نوسازي استراتژيك در صنعت تجهيزات پزشكي در ايران
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فريدحسين فيروز ۱۵۰۲۹۵۲۰۸
۹۹/۶/۲ دکتر شهرزاد زندي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير 4 هفته تمرين ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران.
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
زهرا جهانديده پاشاكي ۱۵۰۲۹۶۲۹۴
۹۹/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر فرزاد عظيمي
بررسي تأثير تفكر استراتژيك و تعهد مديريت بر عملكرد سازمان
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سردار فتوره بنابي ۱۵۰۲۹۶۶۱۷
۹۹/۵/۲۷ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر بابك ضياء
تاثير نوآوري باز بر عملكرد كسب و كار ها با نقش تعديلگر عدم اطمينان محيطي(مورد مطالعه:صنعت روشنايي)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سينا دهقان ۱۵۰۲۹۶۳۹۰
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.