فرم خام پروپوزال

نکته: براي برخي از رشته‌ها و مقاطع فرم خام پايان نامه در حال تهيه است. براي اين رشته‌ها در ستون فرم خام عبارت «موجود نيست» ذکر شده است.

مقطع:

فرم خام مقطع نام رشته رديف
موجود نيست کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۱
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي ۲
موجود نيست کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش تربيت بدني ويژه ۳
کارشناسي ارشد آموزش زبان فرانسه ۴
کارشناسي ارشد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي ۵
موجود نيست کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ۶
کارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي ۷
کارشناسي ارشد ژنتيك ۸
موجود نيست کارشناسي ارشد شيمي كاربردي ۹
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي - پليمر ۱۰
کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي كاربردي ۱۱
موجود نيست کارشناسي ارشد علوم زمين گرايش زمين شناسي نفت ۱۲
کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۳
کارشناسي ارشد مهندسي داروسازي ۱۴
کارشناسي ارشد ميكروبيولوژي گرايش محيطي ۱۵
موجود نيست دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۱۶
دکتري جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا ۱۷
موجود نيست دکتري رفتار حركتي ۱۸
دکتري شيمي كاربردي - پليمر ۱۹
دکتري مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي ۲۰
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي ۲۱
موجود نيست کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي پليمر ۲۲
کارشناسي ارشد شيمي گرايش نانو شيمي ۲۳
کارشناسي ارشد شيمي گرايش نانو شيمي ۲۴
کارشناسي ارشد علوم و فناوري نانو - نانو شيمي ۲۵
دکتري شيمي كاربردي ۲۶
دکتري شيمي كاربردي ۲۷
دکتري شيمي گرايش نانو شيمي ۲۸
موجود نيست دکتري علوم و فناوري نانو - نانو شيمي گرايش نانوسوپرامولكول ۲۹
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي ۳۰
کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي‌ ۳۱
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۳۲
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري ۳۳
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي ۳۴
کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ۳۵
کارشناسي ارشد حسابداري ۳۶
کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ۳۷
کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ۳۸
کارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي گرايش سنجش از دور ۳۹
موجود نيست کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۴۰
کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۴۱
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۴۲
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) ۴۳
کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي ۴۴
کارشناسي ارشد علوم اقتصادي ۴۵
کارشناسي ارشد علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ۴۶
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض ۴۷
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي ۴۸
کارشناسي ارشد فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۴۹
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش سازماني ۵۰
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش فناوري ۵۱
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش كسب و كار جديد ۵۲
کارشناسي ارشد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك ۵۳
کارشناسي ارشد مديريت MBA - استراتژي ۵۴
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت بازاريابي ۵۵
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) ۵۶
کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ۵۷
کارشناسي ارشد مديريت اجرايي ۵۸
کارشناسي ارشد مديريت امور شهري ۵۹
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ۶۰
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك ۶۱
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مديريت بيمه ۶۲
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي ۶۳
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي ۶۴
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك ۶۵
کارشناسي ارشد مديريت دولتي (خاتمه يافته) ۶۶
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۶۷
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني ۶۸
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني ۶۹
کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي ۷۰
کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت تحول ۷۱
کارشناسي ارشد مديريت رسانه ۷۲
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ۷۳
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد ۷۴
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات ۷۵
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات ۷۶
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين ۷۷
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري ۷۸
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي ۷۹
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي ۸۰
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش استراتژي ۸۱
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش بازايابي ۸۲
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش فناوري ۸۳
کارشناسي ارشد مديريت مالي ۸۴
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني ۸۵
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل ۸۶
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني ۸۷
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي ۸۸
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ۸۹
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش ۹۰
کارشناسي ارشد مشاوره گرايش مشاوره مدرسه ۹۱
دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي ۹۲
دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي ۹۳
دکتري برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۹۴
دکتري جامعه شناسي ۹۵
دکتري جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ۹۶
دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۹۷
دکتري جغرافياي سياسي ۹۸
دکتري حسابداري ۹۹
دکتري رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ ۱۰۰
دکتري رفتار حركتي - يادگيري حركتي ۱۰۱
دکتري رفتار حركتي گرايش رشد حركتي ۱۰۲
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۱۰۳
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۱۰۴
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۱۰۵
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۱۰۶
دکتري علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۱۰۷
دکتري علوم اقتصادي ۱۰۸
دکتري علوم اقتصادي - اقتصاد سنجي ۱۰۹
دکتري علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي ۱۱۰
دکتري فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي ۱۱۱
دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني ۱۱۲
دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس ۱۱۳
دکتري فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۱۱۴
دکتري مديريت - تحقيق در عمليات ۱۱۵
دکتري مديريت - مديريت رسانه اي ۱۱۶
دکتري مديريت - مديريت توليد و عمليات ۱۱۷
دکتري مديريت - مديريت مالي ۱۱۸
دکتري مديريت - مديريت منابع انساني ۱۱۹
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي ۱۲۰
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ۱۲۱
دکتري مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۱۲۲
دکتري مديريت دولتي - مديريت منابع انساني ۱۲۳
دکتري مديريت رسانه اي ۱۲۴
دکتري مديريت صنعتي - مالي ۱۲۵
دکتري مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات ۱۲۶
دکتري مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات ۱۲۷
دکتري مديريت تكنولوژي ۱۲۸
دکتري مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري ۱۲۹
دکتري مديريت ورزشي ۱۳۰
کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي ۱۳۱
موجود نيست کارشناسي ارشد ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي ۱۳۲
کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ۱۳۳
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ۱۳۴
کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ۱۳۵
کارشناسي ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۳۶
کارشناسي ارشد حقوق عمومي ۱۳۷
کارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري ۱۳۸
کارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز ۱۳۹
کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ۱۴۰
کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۴۱
کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۴۲
دکتري آموزش زبان انگليسي ۱۴۳
دکتري حقوق بين الملل عمومي ۱۴۴
دکتري حقوق خصوصي ۱۴۵
دکتري حقوق عمومي ۱۴۶
دکتري زبان و ادبيات انگليسي ۱۴۷
دکتري زبان و ادبيات عرب ۱۴۸
دکتري زبان و ادبيات فارسي ۱۴۹
دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۵۰
موجود نيست دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۵۱
کارشناسي ارشد مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ ۱۵۲
کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم ۱۵۳
کارشناسي ارشد مهندسي در سوانح طبيعي ۱۵۴
کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست ۱۵۵
کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش داروسازي ۱۵۶
کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش داروسازي ۱۵۷
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع ۱۵۸
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها ۱۵۹
کارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست ۱۶۰
کارشناسي ارشد مهندسي مكاترونيك ۱۶۱
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد ۱۶۲
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي ۱۶۳
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي ۱۶۴
کارشناسي ارشد مهندسي نفت (خاتمه يافته) ۱۶۵
دکتري مهندسي صنايع ۱۶۶
دکتري مهندسي مواد و متالورژي ۱۶۷
موجود نيست دکتري مهندسي مواد و متالورژي ۱۶۸
کارشناسي ارشد ارتباط تصويري ۱۶۹
کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ۱۷۰
کارشناسي ارشد طراحي شهري ۱۷۱
کارشناسي ارشد طراحي صنعتي ۱۷۲
کارشناسي ارشد تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) ۱۷۳
کارشناسي ارشد مهندسي معماري ۱۷۴
کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۷۵
دکتري محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۷۶
دکتري محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۷۷
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.