خبر شماره ۳۹۰۱

اطلاعات كلي در خصوص آشنايي با شرايط پرديس البرز دانشگاه تهران

بازديد: ۲۰۱۴۵     ۱۳۹۴/۲/۳۰

معرفي و اهداف

درميان موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي كشور دانشگاه تهران از هرحيث و از هر نظر از جايگاهي رفيع بهره مند است . در واقع اگرمتغيرهايي چون سابقه و قدمت، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه،  تحصيل دانشجويان ممتاز، كثرت دانشجويان، استادان و كاركنان، ارزش مدارك تحصيلي در كشور و خارج از آن، پيوند و تعامل با دستگاههاي اجرايي و موسسات و شركت هاي صنعتي، اداري، اجرايي وغيره، داشتن كتابخانه ها و آزمايشگاه ها غني و مجهز، تعدد رشته ها و دانشكده هاو موسسات پيوسته و وابسته، واقع شدن در پايتخت و در مركز شهر وغيره را ازمعيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يك دانشگاه برشماريم، بيگمان دانشگاه تهران را بايد معتبرترين و مهم ترين دانشگاه هاي كشور دانست. بي جهت نيست كه از اين دانشگاه با تعبير «دانشگاه مادر» و «نمادآموزش عالي» ياد شده است.

در همين راستا پرديس البرز دانشگاه تهران در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله كشور، نقشه جامع علمي كشور، برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ساير اسناد بالادستي حوزه نظام آموزشي عالي كشور و همچنين برنامه استراتژيك دانشگاه در زمينه گسترش آموزش عالي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير ايراني، با مصوبه هيات امناي دانشگاه تهران و مجوز شوراي گسترش، براي مشاركت در تربيت نيروي انساني متخصص، توسعه تحقيقات و مشاركت در توليد علم و فناوري و تجاري سازي نتايج تحقيقات و يافته هاي علمي با كيفيت، قابل رقابت در سطح منطقه و جهان، تاسيس گرديد.

 

 

تاريخچه پرديس البرز

پرديس البرز دانشگاه تهران در تاريخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ با تصويب هيات محترم امناي دانشگاه تهران با نام دانشگاه تهران ۲ (شامل پرديس خواهران و برادران) به منظور استفاده بهتر از پتانسيل هاي دانشگاه تهران و در راستاي تحقق اهداف و ماموريت هاي سازمان توسعه و سرمايه گذاري دانشگاه تهران تاسيس گرديد. شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ ۹۰/۱۰/۰۳ با ايجاد پرديس دانشگاهي وابسته به دانشگاه تهران در شهر كرج (استان البرز) در چارچوب شيوه نامه تاسيس پرديس هاي دانشگاهي و دستورالعمل اجرايي آن موافقت قطعي به عمل آورد و هم اكنون با نام پرديس البرز دانشگاه تهران مشغول به فعاليت مي باشد.

آيين نامه هاي آموزشي

لطفا آيين نامه هاي آموزشي ملاحظه گردد.

رشته هاي تحصيلي مقطع دكتري پرديس البرز

 

گروه علمي نام رشته تحصيلي رديف
گروه آموزشي علوم پايه نانوشيمي ۱
گروه آموزشي علوم پايه شيمي كاربردي ۲
گروه آموزشي علوم انساني علوم اقتصادي ۳
گروه آموزشي علوم انساني حسابداري ۴
گروه آموزشي علوم انساني جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۵
گروه آموزشي علوم انساني جغرافياي سياسي ۶
گروه آموزشي علوم انساني مديريت بازرگاني_ مديريت سياستگذاري بازرگاني ۷
گروه آموزشي علوم انساني مديريت دولتي - تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي ۸
گروه آموزشي علوم انساني مديريت- مديريت رسانه اي ۹
گروه آموزشي علوم انساني مديريت دولتي- مديريت منابع انساني ۱۰
گروه آموزشي علوم انساني جامعه شناسي ۱۱
گروه آموزشي علوم انساني مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي ۱۲
گروه آموزشي تربيت بدني رفتار حركتي - رشد حركتي ۱۳
گروه آموزشي تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - تربيت بدني ويژه ۱۴
گروه آموزشي علوم انساني فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس ۱۵
گروه آموزشي تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي ۱۶
گروه آموزشي علوم انساني علوم اقتصادي - اقتصاد پولي ۱۷
گروه آموزشي علوم انساني مديريت رسانه اي ۱۸
گروه آموزشي علوم انساني مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري ۱۹
گروه آموزشي تربيت بدني مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي ۲۰
گروه آموزشي تربيت بدني مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش ۲۱
گروه آموزشي علوم انساني مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات ۲۲
گروه آموزشي علوم انساني مديريت صنعتي - توليد و عمليات ۲۳
گروه آموزشي علوم انساني مديريت صنعتي - مالي ۲۴
گروه آموزشي تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني ۲۵
گروه آموزشي تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي ۲۶
گروه آموزشي تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگر ورزشي ۲۷
گروه آموزشي علوم انساني آموزش زبان انگليسي ۲۸
گروه آموزشي علوم انساني زبان وادبيات انگليسي ۲۹
گروه آموزشي علوم انساني حقوق خصوصي ۳۰
گروه آموزشي علوم انساني الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ۳۱
گروه آموزشي علوم انساني زبان و ادبيات فارسي ۳۲
گروه آموزشي علوم انساني حقوق عمومي ۳۳
گروه آموزشي علوم انساني حقوق بين الملل عمومي ۳۴
گروه آموزشي فني و مهندسي مهندسي صنايع ۳۵
گروه آموزشي فني و مهندسي مهندسي متالورژي و مواد ۳۶
گروه آموزشي علوم انساني محيط زيست - برنامه ريزي ۳۷

 

رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد پرديس البرز

 

گروه علمي نام رشته تحصيلي رديف
گروه آموزشي علوم پايه علوم وفناوري نانو- نانو شيمي ۱
گروه آموزشي علوم پايه شيمي گرايش شيمي كاربردي ۲
گروه آموزشي علوم انساني علوم اقتصادي ۳
گروه آموزشي علوم انساني مديريت آموزشي ۴
گروه آموزشي علوم انساني كارآفريني- كسب و كار جديد ۵
گروه آموزشي علوم انساني حسابداري ۶
گروه آموزشي علوم انساني مديريت مالي ۷
گروه آموزشي علوم انساني مديريت رسانه ۸
گروه آموزشي علوم انساني مديريت امور شهري ۹
گروه آموزشي علوم انساني جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۱۰
گروه آموزشي علوم انساني جغرافياي سياسي ۱۱
گروه آموزشي علوم انساني مديريت دولتي - تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي ۱۲
گروه آموزشي علوم انساني روانشناسي بالينِي ۱۳
گروه آموزشي علوم انساني روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ۱۴
گروه آموزشي تربيت بدني مديريت ورزشي- مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي ۱۵
گروه آموزشي تربيت بدني مديريت ورزشي - مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي ۱۶
گروه آموزشي تربيت بدني مديريت ورزشي - مديريت رويداد هاي ورزشي ۱۷
گروه آموزشي تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي ۱۸
گروه آموزشي تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگر ورزشي ۱۹

 


بازديد: ۵۱۶۸۶   ۱۳۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۲۰۱۴۶   ۱۳۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۶۴۰۲   ۱۳۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۵۶۷۳   ۱۳۹۸/۴/۱۵
بازديد: ۱۴۸۱۵   ۱۳۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۲۸۶۲   ۱۳۹۶/۶/۱۳
seen: 10317   2018-12-03
بازديد: ۹۰۴۷   ۱۳۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۸۰۷۲   ۱۳۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۸۰۳۸   ۱۳۹۸/۳/۲۰

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.