پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۰۱۶۰ hossein safari حسين صفري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
مديريت صنعتي گروه 
مديريت صنعتي رشته
مديريت صنعتي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
‎88003087 تلفن
‎88003087 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۹ بوشهر دانشگاه خليج فارس بوشهر مديريت صنعتي كار شناسي ۱
۱۳۸۱ تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت صنعتي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۷ تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت صنعتي-مديريت توليد و عمليات دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۰۴ ۱۳۹۱/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه مديريت در دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۵/۰۹ ۱۳۹۲/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت وابسته در پرديس فارابي قم ۲
۱۳۹۴/۱۰ ۱۳۹۲/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون اجرايي و دانشجويي ۳
۱۳۹۴/۰۴ ۱۳۹۳/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت در كارگروه رفاهي دانشگاه ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.