پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۷۰۴ Reza pour hossein رضا پورحسين

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
گروه روانشناسي گروه 
روانشناسي عمومي رشته
روانشناسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۵ تهران-ايران دانشگاه تهران روانشناسي باليني كار شناسي ۱
۱۳۷۰ تهران-ايران تربيت مدرس روانشناسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۱ تهران-ايران تربيت مدرس روانشناسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۰۷ تهران-ايران نماينده گروه روانشناسي درشوراي پژوهشي دانشكده ۱
۱۳۹۴/۱۱ ۱۳۹۲/۱۱ تهران-ايران عضوكميته اشاعه وترويج صندوق حمايت ازپژوهشگران وفناوران كشور ۲
۱۳۹۳/۰۹ تهران-ايران قائم مقام سيماي جمهوري اسلامي ايران ۳
۱۳۹۵/۰۴ ۱۳۹۳/۱۱ تهران-ايران ر عمومي فرهنگ عضو ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
روانشناسي ۱
فرهنگ و هنر ۲
رسانه و تبليغات ۳
(ارتباطات ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.